play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
  • cover play_arrow

    Radio Piekary Radio Piekary

  • cover play_arrow

    Nowy Ład. Problemy z realizacją inwestycji Andrzej Zazgórnik

Polska

II przetarg na najem lokalu w centrum Piekar Śląskich

today26 maja 2022

Background

II przetarg na najem lokalu użytkowego w centrum Piekar Śląskich został opublikowany już w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich ogłasza II przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w centrum miasta.

II przetarg na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

I. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

1. Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich
Ul. Bytomska 73
41-940 Piekary Śląskie
zwany Organizatorem
2. Numer telefonu: 32 287 28 80 wew. 31
3. Adres strony na której prowadzone będzie postpowanie oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: www.mdk.piekary.pl
4. Adres strony BIP: https://mdkpiekary.bip.net.pl/
5. Adres poczty elektronicznej działu Zamówień publicznych: zamowienia@radiopiekary.pl
6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Katarzyna Ogłodek tel. 695 887 016 w godz. 8.00-15.00

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

1. Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu:
Lokal użytkowy o powierzchni 206 m2 składa się z:
a) pomieszczeń na parterze budynku o łącznej powierzchni 68 m2 (sala -25 m2, holl, wc x 2, pomieszczenia magazynowe),
b) pomieszczenia na I piętrze o łącznej powierzchni 104 m2 (sala restauracyjna-60 m2, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze, magazyn).
c) taras o powierzchni 34m 2
d) lokal można powiększyć o salę o powierzchni 25 m2 oraz pomieszczenie magazynowe 5 m2. Koszt adaptacji pomieszczeń ponosi najemca.
e) istnieje możliwość odkupienia od dotychczasowego najemcy wyposażenia lokalu, w lokalu prowadzona była działalność gastronomiczna.
f) opłaty za media:
I. zużycie wody wg licznika,
II. CO jako % kosztów zużycia MDK (wg kubatury),
III. dostawa energii i wywóz odpadów wg indywidualnych umów zawartych przez najemcę.
2. Oferent może dokonać oględzin pomieszczeń po uprzednim uzgodnieniu terminu.
III. OKRES TRWANIA UMOWY
1. Umowa z Najemcą wybranym w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawarta na czas określony – od dnia 01.07.2022 na okres 5 lat. Organizator informuje, iż w przypadku możliwości zawarcia umowy od 01.06.2022r. poinformuje o tym Najemcę i za zgodą stron umowa będzie mogła być podpisana od 01.06.2022r. na okres 5 lat.
2. Organizator przewiduje, iż zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Treść wzoru umowy nie podlega negocjacjom, a dopuszczalne są jedynie zmiany nie wpływające na zakres praw i obowiązków Najemcy.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert to 100% cena, a celem Organizatora jest uzyskanie jak najwyższej ceny najmu.
2. Cena minimalna za 1m2 nieruchomości netto: 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT (podatek od towarów i usług według stawki przewidzianej przepisami prawa).

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które  złożą ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych warunków przetargowych.
2. Oferentem w przetargu nie mogą być:
1) pracownicy Organizatora i organu nadzorującego,
2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
3) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
4) małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, inni krewni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia – w stosunku do osób wymienionych w punktach powyżej.

VI. ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA
1. Przetarg prowadzi Komisja przetargowa powołana w formie pisemnej przez Dyrektora Organizatora.
2. Członkowie Komisji przetargowej po upływie terminu składania ofert i zapoznaniu się z informacjami o tym jakie podmioty złożyły oferty, a przed ich otwarciem, składają, oświadczenie, że nie są:
1) małżonkami, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, osób będących członkami organów zarządzających lub nadzorczych Oferenta, a także pełnomocników lub prokurentów reprezentujących Oferentów w przetargu,
2) osobami, które pozostają z Oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
3. Członek komisji przetargowej, który nie spełnia wymagań, o których mowa wyżej, zostaje odwołany z Komisji przetargowej, a w jego miejsce Organizator powołuje nowego członka, pod warunkiem, iż złożył on oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w punkcie 2.
4. Obecność oferenta na otwarciu ofert nie jest wymagana do przeprowadzenia przetargu.
5. Na otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Oferentów.
6. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
7. Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) nie odpowiada warunkom udziału w przetargu,
2) została złożona przez:
a) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu,
b) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do istotnych elementów jej treści,
c) została złożona po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o przetargu,
d) nie zawiera wymaganych oświadczeń.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Do oferty należy załączyć:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1)
b) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem technicznym przedmiotu przetargu, klauzulą RODO oraz o braku wystąpienia okoliczności o których mowa w rozdziale V pkt 2 (załącznik nr 2).

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT PISEMNYCH
1. Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2022r o godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.06.2022r o godz. 11.00 w sali narad I piętro w siedzibie MDK ul. Bytomska 73, Piekary Śląskie.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora – Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich w terminie do dnia 15.06.2022r., do godziny 10:00 i zaadresować Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 73, 41-940 Piekary Śląskie „Oferta na najem lokalu użytkowego – nie otwierać do dnia 15.06.2022r do godz. 11.00”
4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
6. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują względem Organizatora żadne prawa, ani roszczenia z tym związane.
7. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu oraz wzoru umowy
8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi po wcześniejszym powiadomieniu go o wpłynięciu oferty po terminie.
9. Otwarcie ofert jest jawne.
10. Podczas otwarcia ofert Organizator odczyta nazwy oraz adresy oferentów, a także ceny jakie oferują za 1m2 nieruchomości.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert pisemnych.
X. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. Przystępujący do przetargu obowiązani są do zapoznania się z treścią Warunków przetargu oraz z zapisami wzorów umowy. Złożenie oferty w ramach niniejszego postępowania jest równoznaczne z przyjęciem warunków określonych w dokumentacji postępowania.
3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a.) dokonania zmiany warunków przetargu w trakcie trwania postępowania, nie później jednak niż na 5 dni przed terminem otwarcia ofert,
b.) unieważnienia przetargu w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyn, o czym poinformuje na stronie internetowej,
c.) zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty,
d.) odwołania przetargu, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub
w całości, wstrzymania zakończenia przetargu, zmiany miejsca i terminu przeprowadzenia przetargu, w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje
na stronie internetowej.
5. W każdym przypadku skorzystania przez Organizatora z uprawnień opisanych w pkt. 4, nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich z siedzibą w Piekarach Śląskich 41-940), ul. Bytomska 73;
▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@radiopiekary.pl
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowych na podstawie Kodeksu Cywilnego na Najem powierzchni użytkowej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu m.in. o przepisy prawa, wniosku o dostęp do informacji publicznej
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania,
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego na postawie kodeksu cywilnego na wynajem powierzchni ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Kodeks cywilny oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.mdkpiekary.bip.net.pl.

Autor: Andrzej Zazgórnik


0%
Skip to content