play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
chevron_left
 • cover play_arrow

  Radio Piekary Radio Piekary

 • cover play_arrow

  Ruda Śląska: Zaprosił kobietę do mieszkania, a następnie zgwałcił. Grozi mu kilkanaście lat więzienia Wojciech Czaputa

Bez kategorii

Regulamin konkursu Łebski Gość

today8 czerwca 2020

Background

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich
nr 13/06/2020 z dnia 03.06.2020 r.

Wprowadzam Regulamin Konkursu „Łebski gość” organizowany
od 8.06. do 28.08.2020 r.
Konkurs obejmuje:
Stronę internetową, Fb oraz antenę Radia Piekary


Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia.

Organizatorem konkursu „Łebski gość” jest Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich – Radio Piekary z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 73.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Czas trwania Konkursu od 8.06. do 28.08.2020 r.
  Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie
  www.radiopiekarv.pl, FB Radio Piekary oraz podawane na antenie Radia Piekary.

Konkurs składa się z etapów. Rozstrzygnięcie każdego etapu nastąpi w terminach: 19 czerwca, 3, 17, 31 lipca oraz 14 i 28 sierpnia 2020 r. Prezenterzy każdorazowo na antenie Radia Piekary poinformują o rozpoczęciu danego etapu konkursu.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. Tożsame restrykcje dotyczą tych samych grup osób powiązanych z fundatorem nagrody.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania (miejscowości) Uczestnika Konkursu na antenie Radia Piekary.
 4. Listę z poprawnymi odpowiedziami stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, który będzie do wglądu w placówce Radia Piekary po zakończeniu każdego etapu konkursu.
 5. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 0 grach hazardowych
  (Dz. 112018.165 j.t.).
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest stronie www.radiopiekary.pl

§2

ZASADY KONKURSU

1. Od poniedziałku do piątku, każdego dnia przez kolejnych 10 dni roboczych (dzień, na który przypada Boże Ciało również uznawany jest jako dzień konkursowy), na antenie Radia Piekary, w godz. 08.30 – 10.00 zostanie zadane główne pytanie konkursowe. W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi prezenterzy, którzy będą prowadzili konkurs przekażą na antenie Radia Piekary ogółowi słuchaczy dodatkowe wskazówki (odnoszące się do pytania głównego), które będą miały charakter zawężający, przybliżający słuchaczy – uczestników konkursu do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie główne. Słuchaczowi – uczestnikowi konkursu, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na główne pytanie konkursowe zostanie zadanych na antenie Radia Piekary sześć pytań dodatkowych. Uczestnik konkursu będzie miał 30 sekund na udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe.

2. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie główne uczestnik konkursu otrzymuje jeden punkt, za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie dodatkowe kolejny jeden punkt. Łączna, maksymalna liczba punktów, które może zdobyć uczestnik konkursu to siedem (jeden punkt z pytanie główne i sześć punktów za pytania dodatkowe).

3. W przypadku, gdy ostatniego dnia etapu (19 czerwca, 3, 17, 31 lipca oraz 14 i  28 sierpnia) podsumowanie wykaże, że kilku uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, niezwłocznie (w tym samym programie) zostanie zorganizowana na antenie Radia Piekary dodatkowa runda pytań konkursowych.

4. Dodatkowych runda pytań zostanie zadana telefonicznie uczestnikom konkursu, którzy w danym etapie zyskali tożsamą liczbę punktów. Prezenterzy Radia Piekary, którzy będą prowadzili konkurs zadzwonią na podany uprzednio przez uczestników konkursu numer telefonu publicznie (na antenie) i przedstawią indywidualny zestaw sześciu pytań. Uczestnik konkursu, który zdobędzie największą liczbę punktów zostanie zwycięzcą etapu i otrzyma nagrodę, o której mowa w § 3 pkt 1. W przypadku, gdy runda pytań dodatkowych nie przyniesie rozstrzygnięcia, niezwłocznie (w tym samym programie) zostaną zorganizowane kolejne, aż do wyłonienia zwycięzcy. Jeżeli uczestnik rundy pytań dodatkowych nie odbierze telefonu do piątego sygnału połączenia telefonicznego, organizator uzna, że zrezygnował z udziału w konkursie. W przypadku, gdy wszyscy uczestnicy rundy pytań dodatkowych nie odbiorą telefonu do piątego sygnału, prezenterzy Radia Piekary jeszcze raz ponowią próbę nawiązania kontaktu telefonicznego na powyższych zasadach. Jeżeli i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, organizator uzna, że konkurs został nierozstrzygnięty.

5. Zasady opisane w § 2 pkt 1-4 dotyczą wszystkich etapów konkursów, których rozstrzygnięcie przypada na: 19 czerwca, 3, 17, 31 lipca oraz  14 i 28 sierpnia.

 

6. Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

 

7. Każdy słuchacz może zostać zwycięzcą tylko jednego etapu konkursu „Łebski gość”.

§3
NAGRODY

 1. Organizator przewiduje w każdym etapie Konkursu przyznanie nagrody w postaci tygodniowego pobytu w ośrodku kolonijno szkoleniowym „Słoneczko” w Łebie z pełnym wyżywieniem dla 2 osób
  Sponsorem nagrody jest
  : OŚWIATA I BIZNES Spółka zo.o. ul. Mickiewicza 28/7 40-092 Katowice

NIP: 634-273-85-97

 1. Po zakończeniu każdego etapu i wytypowaniu zwycięzcy, Organizator podaje zwycięzcy Konkursu spełniającemu wymogi Regulaminu informacje o wygranej oraz prosi o podanie imienia i nazwiska, które następnie przesyła Sponsorowi nagrody.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§4
DANE OSOBOWE

 1. Każdy uczestnik konkursu przekaże organizatorowi konkursu swój numer telefonu w celu wykorzystania go w rundzie pytań konkursowych oraz w celu przekazania informacji o wygranej nagrodzie.
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu — Łebski gość” – Miejski Dom Kultury Radio Piekary z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 73 (dalej zwana Administratorem”).
 3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, miejscowość, nr telefonu.
 4. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w 54 ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych na antenie Radia Piekary (imię i miejscowość zamieszkania).
 6. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: iod@radiopiekary.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:

IOD MDK Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 73, e-mail: iod@radiopiekarv.pl

 1. Dane osobowe osób, o których mowa w 54 ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.l lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§5
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Miejski Dom Kultury Radio Piekary z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 73 z dopiskiem „Łebski gość”
w terminie 7 dni od zakończenia danego etapu. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Komisja Konkursu składać będzie się z 3 osób wyłonionych z pracowników MDK. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

§7
Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy związane z przebiegiem Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności za problemy spowodowane zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

b)udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,

c)przerwy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa lub z innej ważnej przyczyny.

3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u Radia Piekary.

Autor: Redakcja Radia Piekary


0%
Skip to content