Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Regulamin konkursu „Skrzynia przyjemności”

Autor: w dniu 2022-12-01

Konkurs "Skrzynia przyjemności" będzie trwał od 5 do 30 grudnia 2022 roku. Nagroda to voucher na pobyt w ośrodku Osada Poli w Koniakowie.

Zarządzenie nr 50 z dnia 30.11.2022r.

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Skrzynia przyjemności"

organizowanego na antenie Radia Piekary

Na podstawie: art. 13 ust. 3 ustawy z dn 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz 194 z późn.zm) oraz §8 ust. 4 Statutu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin konkursu "Skrzynia przyjemności" organizowanego na antenie

Radia Piekary, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin konkursu "Skrzynia przyjemności" organizowanego na antenie Radia Piekary jest dokumentem ustalającym prawa i obowiązki uczestników oraz zasady konkursu (załącznik nr 1).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/11/2022

Organizatorem konkursu "Skrzynia przyjemności" jest Miejski Dom Kultury

w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 73.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Czas trwania Konkursu: 05.12 – 30.12.2022r.

 2. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie www.radiopiekary.pl, fb Radio Piekary oraz podawane na antenie Radia Piekary.

 3. Konkurs składa się z etapów (1 etap składa się z 10 dni roboczych), podczas których podawane są kody. Rozstrzygnięcie każdego etapu nastąpi w terminach: 16 grudnia oraz 30 grudnia 2022r. Prezenterzy każdorazowo na antenie Radia Piekary poinformują o rozpoczęciu danego etapu konkursu.

 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny.

 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania (miejscowości) Uczestnika Konkursu na antenie Radia Piekary.

 7. Listę z poprawnymi odpowiedziami stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, który będzie do wglądu w placówce Radia Piekary po zakończeniu każdego etapu konkursu.

 8. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późń.zm.).

 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.radiopiekary.

§2

ZASADY KONKURSU

 1. Od poniedziałku do piątku na antenie Radia Piekary, w godz. między 14.00 a 15.00 prezenter podaje czterocyfrowy kod. Po podaniu 10 kodów w dniach, o których mowa w § 1 pkt 1, między godz. 14.00 – 15.00, na antenie otwierana jest "Skrzynia przyjemności".

 2. Tylko jeden kod (z 10 podanych) może otworzyć skrzynię. Osoba, która dodzwoni się do studia pod nr 32 380 21 21 i jako pierwsza poda prawidłowy kod zdobywa voucher ukryty w skrzyni.

 3. Uczestnik 1 etapu, może zadzwonić tylko 1 raz podając tylko 1 kod.

 4. Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko 1 raz w roku kalendarzowym.

§3

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje w każdym etapie Konkursu przyznanie nagrody w postaci vouchera podarunkowego na dwudniowy pobyt dla dwóch osób z banią opalaną drewnem do dyspozycji na wyłączność. Sponsorem nagrody jest Osada Poli w Koniakowie, domki wypoczynkowe typu islandzkiego, osadypoli.pl – Koniaków (43-474) ulica Koniaków 409

NIP: 679-303-19-25.

 1. Po zakończeniu każdego etapu Organizator podaje zwycięzcy Konkursu spełniającemu wymogi Regulaminu informacje o wygranej oraz prosi o podanie imienia, nazwiska oraz miejscowości. Organizator przesyła dane zwycięzcy Sponsorowi nagrody.

 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§4

DANE OSOBOWE

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego RODO, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – "Skrzynia przyjemności" – Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich (41-940), przy ul. Bytomskiej 73 (dalej zwana "Administratorem").
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych imię i nazwisko, miejscowość, nr telefonu.

 3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych
  w zakresie określonym w §4 ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych na antenie Radia Piekary (imię i miejscowość zamieszkania).

 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: iod@radiopiekary.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail, z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

 6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:

IOD MDK Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 73,

e-mail: iod@radiopiekary.pl

 1. Dane osobowe osób, o których mowa w §4 ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych
  z realizacją Konkursu.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania,
  w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 5. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 73 z dopiskiem "Skrzynia przyjemności",
  w terminie 7 dni od zakończenia danego etapu. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkowania w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Komisja Konkursu składać się będzie z 3 osób wyłonionych z pracowników MDK. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień i respektowanie reklamacji.

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Problemy związane z przebiegiem Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności za problemy spowodowane zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

 2. Udział Uczestnika w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.

 3. Przerwy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych oraz innych niezależnych od Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu, odwołania wyników Konkursu, jeśli zajdą ku temu przyczyny.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa lub z innej ważnej przyczyny.

 6. Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podawania przyczyny.


Kontynuuj czytanie