Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Budowa domu według gotowego projektu — gdzie kupić projekt i co zrobić dalej?

Autor: w dniu 2022-12-16

Budowa domu według gotowego projektu — gdzie kupić projekt i co zrobić dalej?

Budowa to proces składający się z kilku etapów, a wybór projektu domu to kluczowe zadanie i ważna decyzja, od której zależy przyszły komfort użytkowników. Projekt domu musi być dopasowany do wymogów lokalnego prawa oraz potrzeb i oczekiwań rodziny, dlatego ostateczna decyzja o wyborze powinna być dobrze przemyślana. Gotowe projekty domów stanowią bardzo liczną ofertę, z której chętnie korzystają, planujący budowę Inwestorzy. Obszerny katalog różnorodnych propozycji, spełniających indywidualne założenia, prezentuje na swojej stronie Pracownia ARCHON+. Wysoka jakość i szczegółowy zakres opracowania dokumentacji są gwarancją łatwej adaptacji i płynnej realizacji inwestycji. Co zawiera gotowy projekt domu i jakie są kolejne kroki, przybliżające Inwestora do rozpoczęcia budowy domu?

Co zawiera gotowy projekt domu ARCHON+?

Inwestorzy, poszukujący gotowego projektu domu mogą wybierać spośród bogatej i bardzo różnorodnej oferty Pracowni. Zawiera ona projekty domów parterowych, piętrowych, domów z poddaszem użytkowym, cieszące się popularnością projekty małych domów, domów tanich w budowie i wiele innych. Możliwości wyboru projektu są bardzo szerokie, dlatego, aby zawęzić i ukierunkować poszukiwania, warto wcześniej się do tego zadania odpowiednio przygotować. Jednym z najważniejszych kryteriów doboru projektu jest spełnienie, przez przyjęte rozwiązania architektoniczne, ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, którym objęta jest działka. W przypadku, gdy dla obszaru, w którym położona jest działka, nie uchwalono miejscowego planu, ważne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy. Decyzja ta określi możliwości inwestycyjne działki. Te dwa dokumenty mogą głęboko weryfikować oczekiwania Inwestora w stosunku do programu użytkowo – funkcjonalnego przyszłego domu, jak i jego architektury. Takie przygotowanie pozwoli doprecyzować kryteria poszukiwań i wybrać odpowiedni gotowy projekt domu.

Inwestorzy, którzy kupią gotowy projekt domu w Biurze Projektów ARCHON+ otrzymają kompletną i szczegółowo opracowaną dokumentację, zawierającą część architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną. Od 19.09.2021 r. kompletna dokumentacja zgodna z Prawem budowlanym obejmuje: 3 egzemplarze projektu architektonicznego – budowlanego oraz 3 egzemplarze projektu technicznego. Atutem oferty Pracowni są także aktualne kosztorysy budowlane, opracowywane na podstawie cen krajowych Sekocenbudu, które odzwierciedlają rzeczywiste, aktualne na dany kwartał wyceny. Do wybranego projektu Biura Inwestor może zamówić dedykowany kosztorys, który zawiera szczegółowe obmiary, wyliczenia i zestawienia kosztów dla poszczególnych etapów budowy. Kosztorys ułatwia prace związane z organizacją budowy oraz realizacją inwestycji, umożliwia łatwą weryfikację poprawności przebiegu robót budowlanych oraz pełną kontrolę wydatków. Częścią kosztorysu jest "przedmiar robót" czyli wykaz prac, koniecznych do wykonania na danym etapie budowy wraz z opisem sposobu ich wykonania oraz pełne zestawienia materiałów, robocizny i sprzętu. Do dokumentacji Pracownia załącza także szacunkową projektowaną charakterystykę energetyczną budynku z analizą porównawczą, czyli dane i wskaźniki zapotrzebowania budynku na energię konieczną do ogrzania budynku, ciepłej wody, jak również do wentylacji i klimatyzacji. Pracownia wyraża także zgodę na wprowadzenie niewielkich, standardowych zmian w zakupionym projekcie na etapie adaptacji bez konieczności kontaktu z biurem. Zakres zmian można sprawdzić na stronie internetowej Biura.

Mam gotowy projekt domu – co zrobić dalej?

Zakup gotowego projektu domu to już połowa sukcesu. Jaki kolejny krok przybliży Inwestora do rozpoczęcia budowy? Zakupiony projekt w kolejnym etapie należy dostosować do warunków lokalnych, kształtu i konfiguracji działki oraz opisanego wyżej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy, a także ewentualnie do indywidualnych potrzeb i preferencji Inwestora. Adaptacja gotowego projektu jest obowiązkowa, a wykonuje ją projektant adaptujący, mający stosowane uprawnienia. Jednym z elementów adaptacji jest sporządzenie na mapie do celów projektowych projektu zagospodarowania działki z uwzględnieniem położenia projektowanego budynku. Po wykonaniu pełnej adaptacji zarówno projektu architektoniczno-budowlanego, jak i projektu technicznego cała dokumentacja staje się projektem budowlanym.

Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy

Kolejnym krokiem jest uzyskanie prawa do rozpoczęcia budowy. Możne je otrzymać poprzez decyzję o pozwoleniu na budowę lub poprzez dokonanie właściwego zgłoszenia budowy. Uproszczona procedura zgłoszenia wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.

W większości przypadków budowa domu jednorodzinnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Do właściwego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu należy złożyć odpowiednie dokumenty w tym: 3 egz. projektu architektoniczno – budowlanego z uzgodnieniami, 3 egz. projektu zagospodarowania działki, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o WZ, jeśli jest wymagana. Jeżeli dokumentacja jest kompletna, decyzja pozytywna powinna zostać wydana w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku. Następnie, jeżeli strony nie wniosą sprzeciwu, w ciągu 14 dni nastąpi jej uprawomocnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość budowy na zgłoszenie. Uproszczona procedura dotyczy wolno stojących jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym nie mogą mieć więcej niż dwie kondygnacje i obszar ich oddziaływania musi w całości mieścić się na działce, na której zostały zaprojektowane. Wymogiem koniecznym w tym przypadku jest złożenie przez Inwestora oświadczenia, że budowa takiego domu jest prowadzona w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Budowa domu do 70 m2 powierzchni zabudowy może być prowadzona bez dziennika budowy i bez kierownika budowy, jednak w takim przypadku Inwestor musi również dołączyć oświadczenie, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za prowadzenie budowy.

Czas start, czyli rozpoczęcie budowy domu

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia budowy. Do zawiadomienia należy dodać oświadczenie kierownika budowy o przejętych przez niego obowiązkach. W przypadku procedury zgłoszenia, Inwestor może rozpocząć prace budowlane zaraz po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia. Każda budowa, z wyjątkiem wspomnianych wcześniej domów do 70 m2 zabudowy, musi także posiadać dziennik budowy, zarejestrowany i opieczętowany przez Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym. Dziennik budowy to dokument urzędowy, w którym zapisywane są wykonane na każdym etapie prace budowlane oraz wszystkie zdarzenia, mające miejsce na placu budowy. Przez cały czas trwania budowy na jej terenie musi się także znajdować tablica budowy z wymaganymi informacjami dotyczącymi budowy. Start budowy rozpoczyna się w momencie wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów i wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Po wybór najlepszego, gotowego projektu domu zapraszamy na www.archon.pl. Wszystkie projekty ARCHON+ są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem.