Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Co z emeryturą dla konia Blue Baker? Policja zabiera głos

Autor: w dniu 2023-11-05

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zajęła stanowisko wobec doniesień dotyczących dalszych losów konia o imieniu Blue Baker. Ten służył w policyjnych szeregach, a obecnie znajduje się na "emeryturze".

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podkreśla, odnosząc się do doniesień na temat policyjnego konia, iż obecnie policja nie ma narzędzi do tego, by objąć zwierzę opieką. Skąd wynika takie stanowisko? Wszystko, jak tłumaczy policja, przez obecne regulacje prawne.

Wsparcie dla policyjnego konia Blue Baker?

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, na mocy umowy użyczenia z dnia 20.10.2011 roku, zawartej z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, pozyskała do celów służbowych konia Blue Baker. Oznacza to, że koń ten nigdy nie był własnością Policji, a jedynie służył w niej jako koń użyczony. Od października 2011 roku do stycznia 2023 roku, Blue Baker wykorzystywany był do codziennej służby patrolowej oraz zabezpieczeń imprez masowych.

W styczniu tego roku, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia koń Blue Baker zastał wycofany ze służby i zwrócony Zarządowi Terenowemu NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, co odbyło się, jak informuje Komenda, zgodnie z zapisami umowy użyczenia, gdzie wskazano, że w przypadku wycofania konia ze służby w Policji, zostanie on niezwłocznie zwrócony użyczającemu.

Prośba o wsparcie. Co na to przepisy?

Pod koniec marca tego roku, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie zwrócił się z prośbą o objęcie wsparciem finansowym Blue Bakera na tych samych zasadach, jak zwierzęta wycofane z użycia w Policji, w myśl przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Policji. W komunikacie czytamy, że zgodnie z art. 145l ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz wspomnianym rozporządzeniem, wsparciem są objęte zwierzęta służbowe, które znajdują się na stanie jednostki organizacyjnej Policji dokonującej ich zakupu i jednocześnie, które zostały wycofane z użycia w Policji po wejściu w życie wskazanych przepisów. W świetle obecnych regulacji, jak dowodzi policja, zwierzęta pozyskane do celów służbowych w formie darowizny lub umowy użyczenia od podmiotów zewnętrznych, w świetle obowiązujących regulacji prawnych nie pozostają na stanie Policji. Oznacza to, że możliwość ich wsparcia finansowego, dowodzi policja, nie jest unormowana przepisami. Sytuacja taka dotyczy właśnie konia Blue Baker. W komunikacie policji czytamy, że Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach zwrócił się 15 czerwca 2023 roku do Komendy Głównej Policji z prośbą o to, by rozważyć możliwości procedowania przepisów, które pozwoliłyby na objęcie wsparciem finansowym zwierząt wycofanych z użycia w Policji, nabytych w formie darowizny lub użyczenia.

Czy zmiany obowiązujących przepisów są możliwe? Jest luka prawna

W komunikacie opublikowanym 3 listopada czytamy, że 18 stycznia do wszystkich komend wojewódzkich Policji w kraju, w tym do KWP w Katowicach, wpłynęło pismo z Komendy Głównej Policji, w którym zauważono potrzebę dokonania zmiany w art. 145l ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, określającemu, że psy i konie służbowe znajdują się na stanie jednostki organizacyjnej Policji, która dokonała zakupu tych zwierząt, o ile Komendant Główny Policji nie wskazał innej jednostki organizacyjnej Policji. Zauważono, że w praktyce Policja nadal może wchodzić w posiadanie psów i koni nie tylko poprzez ich zakup do szkolenia, ale również w formie darowizny lub umowy użyczenia od podmiotów zewnętrznych. Tym samym w przypadkach tzw. nabycia zwierząt w formie darowizny lub umowy użyczenia od podmiotów zewnętrznych, w świetle obowiązujących regulacji prawnych nie są one na stanie Policji. Prowadzi to do, jak informuje policja, powstania luki prawnej po wycofaniu takich zwierząt służbowych z użycia w Policji, w zakresie sprawowania nad nimi opieki, a także objęcia ich świadczeniem w zakresie żywienia, badań profilaktycznych i leczenia.

Koniecznością wejście w dialog z MSWiA

Wobec zidentyfikowania występowania problemu w praktyce, Biuro Prewencji KGP dostrzegło pilną konieczność zwrócenia się przez Policję do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zgodę na podjęcie prac legislacyjnych we wskazanym zakresie, proponując wprowadzenie zmiany w art. 145l ust. 3 Ustawy o Policji, poprzez nadanie mu brzmienia: "Psy służbowe i konie służbowe znajdują się na stanie jednostki organizacyjnej Policji, która dokonała nabycia tych zwierząt, o ile Komendant Główny Policji nie wskazał innej jednostki organizacyjnej Policji".

Na prośbę o przeanalizowanie treści zaproponowanej zmiany przepisu oraz zgłoszenie ewentualnych uwag przedstawienia propozycji nowego brzmienia wraz z jego uzasadnieniem, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach udzielił odpowiedzi, w której całkowicie zgodził się z propozycją nowego zapisu. W tym samym piśmie poinformowano KGP, że w śląskim garnizonie Policji znajduje się jeden koń służbowy – Blue Baker – który został użyczony przez NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie na podstawie stosownej umowy. W odpowiedzi zaznaczono również, że z uwagi na stan zdrowia, koń ten w najbliższym czasie zostanie wycofany z użycia w Policji i zwrócony użyczającemu.

"Mając powyższe na uwadze, pomimo chęci pomocy zwierzęciu i otoczenia go opieką, obecne przepisy nie pozwalają Policji na objęcie Blue Bakera wsparciem finansowym." – czytamy na końcu oficjalnego komunikatu.