Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Przekroczono termin na przebudowę Dworcowej. Kary dla wykonawcy

Autor: w dniu 2023-06-02

Prace wykończeniowe na ulicy Dworcowej w Bytomiu nie przebiegają tak, jakby mogły. Pojawiły się opóźnienia, choć wykonawca zaangażował dodatkowe siły. 

Przebudowa ulicy Dworcowej trwa dłużej niż zakładano, dlatego podjęto decyzję o nałożeniu kar umownych na wykonawcę tego zadania.

Przebudowa Dworcowej w Bytomiu. Kary za opóźnienia

Firma Hucz – wykonawca prac wykończeniowych na ulicy Dworcowej – nie zrealizował zadania w wyznaczonym czasie, czyli do 31 maja. W związku z tym od 1 czerwca Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął naliczanie kar umownych. Będą naliczane do czasu, aż wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich prac i gotowość do odbioru inwestycji.

– Uzgodniliśmy z wykonawcą datę 31 maja jako ostateczny termin zakończenia wszystkich prac i zgłoszenia ich do odbioru. Wielokrotnie wzywaliśmy wykonawcę do zintensyfikowania realizacji robót związanych z wykonywaniem umowy. Pomimo skierowania dodatkowych brygad do prac na ul. Dworcowej, wykonawca nie dotrzymał terminu określonego w umowie – mówił prezydent Mariusz Wołosz. – Argumentację, jaką przedstawił wykonawca w kolejnym wniosku o wydłużenie terminu umowy, uznaliśmy za bezpodstawną, dlatego od 1 czerwca rozpoczniemy naliczanie kar umownych firmie HUCZ Sp. z o.o. Zwróciliśmy się również z ponownym wezwaniem do zintensyfikowania realizacji robót – informował Przemysław Wrona, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Nie wykonano wielu zadań

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcą, do końca maja miały zostać zakończone wszystkie roboty budowlane na ul. Dworcowej, a także montaż małej architektury i nasadzenia. Wykonawca nadal nie zakończył jednak realizacji tych prac.

Fot. UM Bytom

W ramach inwestycji pozostało jeszcze dokończenie budowy nawierzchni z kostki granitowej głównie w rejonie torowiska tramwajowego przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Moniuszki oraz w rejonie pl. Kościuszki, montaż małej architektury (do zakończenia prac pozostało jeszcze około 30% prac) oraz nasadzenia zieleni (pozostało około 40% prac). Nadal nie zostały zakończone prace związane z monitoringiem kontrolującym wjazd samochodów na ul. Dworcową, a także roboty w rejonie pl. Wolskiego związane z murem oporowym i montażem historycznych szyn dawnego tramwaju oraz rzeźby "Świetlika" przy pl. Kościuszki.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z Wykonawcą, któremu zwracaliśmy uwagę na małe postępy na realizowanej inwestycji oraz zbyt małą liczbę pracowników w stosunku do uzgodnień. Przekazywaliśmy również swoje uwagi do wykonywanych prac oraz informowaliśmy o możliwych konsekwencjach wynikających ze zwłoki – podkreśla Przemysław Wrona, dyrektor MZDiM.

Po zakończeniu prac, wykonawca jest również zobowiązany do usunięcia całego sprzętu budowlanego oraz oczyszczenia ulicy Dworcowej m.in. z resztek materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas wykonywanych robót. Wówczas dopiero może zgłosić Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów gotowość odbioru zakończonej inwestycji. To z kolei umożliwi pracownikom MZDiM wskazanie ewentualnych poprawek, które również na swój koszt musi wykonać wykonawca, zanim cała inwestycja zostanie ostatecznie odebrana.

Zakres prac na ul. Dworcowej

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana będzie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica w zyskuje nową – wygodną dla przechodniów nawierzchnię z ciętego kamienia a układ drogi został podzielony na strefy: komercyjną – przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną – na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu.

Rewitalizacja obejmuje również powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, a także ulegnie zmianie organizacja ruchu, aby umożliwić zaopatrzenie sklepów oraz lokali gastronomicznych.

Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość projektu pn. "Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku" obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 15,3 mln zł.