Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Większy zakres robót na trasie ekspresowej S1

Autor: w dniu 2024-01-26

23 stycznia, jak poinformował oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, że podpisano aneks regulujący wykonanie dodatkowych robót budowlanych w obrębie węzła drogowego Dąbrowa Górnicza Pogoria. Wyburzony zostanie istniejący wiadukt drogowy nad DK1 w ciągu DW796 (ul. Armii Krajowej), a w jego miejsce wybudowany zostanie nowy, dostosowany do parametrów drogi ekspresowej S1.

Nowy wiadukt zaprojektowano – jak informuje GDDKiA – jako dwuprzęsłowy o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu T, zespolonych płytą betonową wykonaną na budowie. Rozpiętości przęseł w osi konstrukcji wynoszą 21,5 i 22 m. Przekrój poprzeczny ustroju nośnego będzie składał się z 14 belek prefabrykowanych. Wiadukt zostanie dostosowany do obowiązujących parametrów bezpieczeństwa – w szczególności zapewniania odpowiedniej widoczności na drodze DW796. Zapewnienie tych parametrów wymusiło podniesienie rzędnych drogi wojewódzkiej, a co za tym idzie konieczność dostosowania istniejących obustronnych dojazdów do obiektu. Temu zakresowi towarzyszyć będzie przebudowa oświetlenia oraz kanalizacji w rejonie obiektu.

Prace wyburzeniowe jeszcze w styczniu

Pierwszym działaniem, zgodnie z harmonogramem, jest rozbiórka nawierzchni na ul. Armii Krajowej na odcinku pomiędzy rondami na węźle Pogoria. W trakcie rozbiórki istniejącego obiektu oraz budowy nowego, ze względów technologicznych, organizacja ruchu w rejonie węzła będzie kilkukrotnie zmieniana. Zakończenie budowy obiektu i dopuszczenie go do ruchu wraz z uruchomieniem przebudowanego węzła Pogoria planowane jest do końca 2024 r.

Prace przy przebudowie DK1 do S

Niezależnie od prac na węźle Pogoria wykonawca będzie kontynuował roboty budowlane związane z dokończeniem trasy głównej przyszłej drogi S1 oraz dróg przyległych do niej. Zaawansowanie prac przekroczyło już, jak informuje GDDKiA, 80 proc. Do zakończenia inwestycji pozostało przede wszystkim wykonanie warstwy ścieralnej – ostatniej warstwy asfaltowej na jezdni głównej oraz niektórych przyległych dróg. Łącznie do wbudowania pozostało 26 000 ton nawierzchni, co przy sprzyjających warunkach atmosferycznych powinno zająć ok. 60 dni roboczych. Realizacja prac asfaltowych będzie możliwa po uruchomieniu wytwórni mas mineralno-asfaltowych oraz wystąpieniu dłuższego okresu korzystnych warunków atmosferycznych. Trwają też roboty brukarskie oraz montaż ekranów akustycznych. Z 3871 mb całego zakresu do wykonania pozostało jeszcze ok. 2700 mb ekranów. Ponadto trwa budowa oświetlenia drogowego, barier energochłonnych, wygrodzenia, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całość zakończy, jak informuje GDDKiA, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Te prace będą trwały do czerwca 2024 r. Ich zakończenie pozwoli na uruchomienie w pełni funkcjonalnego dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Podwarpie i Pogoria. Na tym ostatnim, w rejonie budowanego wiaduktu, będzie punktowo występowało ograniczenie ruchu.

Organizacja ruchu

W dniach 18-19 stycznia nastąpiły zmiany organizacji ruchu, pozwalające na wykorzystanie docelowego układu dróg lokalnych oraz węzłów Ząbkowice i Pogoria. Nowa organizacja ruchu umożliwiła likwidację tymczasowych rond zlokalizowanych przy ulicach Ujejskiej i Konstytucji w Dąbrowie Górniczej. Przejazd tym odcinkiem ulegnie skróceniu dzięki zwiększeniu przepustowości i płynności ruchu.

W trakcie rozbiórki istniejącego obiektu na węźle Pogoria oraz budowy nowego wiaduktu drogowego, ze względów technologicznych, organizacja ruchu w rejonie węzła będzie kilkukrotnie zmieniana. Ruch w rejonie obiektu będzie przebiegał w zależności od potrzeb naprzemiennie raz po jezdni prawej, raz po jezdni lewej lub po obu jezdniach wykorzystując jeden pas ruchu danej jezdni.

Podstawowe informacje o inwestycji

Zadanie polega na przebudowie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości prawie 7 km, z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. W ramach inwestycji powstaną cztery mosty, cztery wiadukty, dwa przepusty, dwie kładki dla pieszych, mur oporowy, siedem przejść dla zwierząt oraz dwa węzły drogowe: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i Dąbrowa Górnicza Pogoria. Powstaną także ekrany akustyczne i elementy naprowadzające – płotki herpetologiczne, wygrodzenia ochronne oraz zabezpieczenie ogrodzenia nad ciekami wodnymi.

Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

Podpisanie umowy z wykonawcą – firmą Budimex – nastąpiło 11 września 2020 r. Pierwotny termin zakończenia realizacji przypadał na 11 grudnia 2023 r. Po podpisaniu aneksów terminowych uwzględniających uzasadnione roszczenia wykonawcy, zakończenie robót powinno nastąpić do 24 czerwca 2024 r., za wyjątkiem węzła Pogoria, który zostanie oddany do użytkowania wraz z nowo wybudowanym wiaduktem do 31 grudnia 2024 r.

Finansowanie inwestycji

Wartość umowy głównej na wykonanie robót budowlanych opiewa na kwotę: 282 122 728,56 zł. 26 listopada 2020 r. podpisano umowę o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 302 519 189 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania z UE wyniesie 168 399 881,53 zł.