Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Piekary Śląskie w rankingu Water City Index 2023

Autor: w dniu 2023-10-31

Ranking Water City Index bazuje na danych dotyczących rozwoju miast pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody. W jego ramach sklasyfikowano wiele polskich miast – w tym Piekary Śląskie.

Piekary Śląskie zajęły 7 miejsce w kategorii miast na prawach powiatu Water City Index 2023. W tym roku raport zaprezentowano 25 października, zwyczajowo w trakcie Międzynarodowego Kongresu "MIASTO – WODA – JAKOŚĆ ŻYCIA", który odbył się w Politechnice Wrocławskiej.

Water City Index 2023 – przeanalizowano szereg danych

WCI 2023 obejmuje, jak przybliża Miasto Piekary Śląskie, 3 kategorie "Życie", "Zagrożenie" i "Gospodarka i społeczeństwo" oraz 13 podkategorii oceny. W obliczeniach indeksu dla miast na prawach powiatu wykorzystano ponad 40 różnych wskaźników, które pochodziły z następujących źródeł:

  • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS);
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k);
  • Mapy Zagrożenia Powodziowego (MZP);
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW – PIB);
  • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie;
  • ankieta własna przeprowadzona wśród miast na prawach powiatu.

Ocena w kategorii "Życie" bazowała m.in. na cenie i zmianie zużycia wody w mieście, cenie i produkcji ścieków, gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście czy wydatkach realizowanych przez miasta na gospodarkę ściekową i ochronę wód. W tej kategorii Piekary Śląskie uzyskały 7 lokatę.

W kategorii "Zagrożenie" indeks obliczany był na podstawie takich wskaźników jak: udział powierzchni miasta w obszarze zagrożenia powodziowego, długość wałów przeciwpowodziowych w stosunku do powierzchni obszaru zagrożenia powodziowego w mieście, roczne opady w przeliczeniu na powierzchnię uszczelnioną, liczba awarii wodociągów w przeliczeniu na całkowitą długość sieci czy procent terenów biologicznie czynnych w obszarze miasta. W tej kategorii Piekary Śląskie zostały sklasyfikowane na 12 miejscu.

Indeks dla kategorii "Gospodarka i biznes" był obliczany m.in. w oparciu o zużycie wody przez przemysł, liczbę przedsiębiorstw działających w branży transportu wodnego czy liczbę przekroczeń cieków wodnych (mostów) w stosunku do długości cieków w mieście.

Ostatni obszar ("Kultura i mieszkańcy") był oparty na takich zmiennych jak: długość linii brzegowej w mieście, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta, zmianę udziału parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem czy zmianę udziału wydatków miast na utrzymanie zieleni w dochodach własnych. W kategorii "Gospodarka i społeczeństwo" miasto zajęło 21 miejsce, a szczegóły zestawienia opisano TUTAJ.