Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Wyniki weryfikacji BO w Katowicach. Kiedy głosowanie?

Autor: w dniu 2023-08-14

Kolejny etap X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zakończony. Pozytywny wynik weryfikacji merytorycznej uzyskało 230 wniosków, a więc prawie 78% spośród wszystkich zgłoszonych. 

– Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,4 tys. – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Właśnie zakończył się kolejny etap tegorocznej, dziesiątej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Weryfikację wniosków pozytywnie przeszło 230 projektów. To spośród nich mieszkańcy wybiorą te, które będziemy realizować. Głosowanie, do udziału w którym zachęcam już dzisiaj każdego mieszkańca bez względu na wiek, rusza 11 września – dodaje prezydent.

W tym roku wnioski do katowickiego Budżetu Obywatelskiego złożyło 216 osób, które przekazały do Urzędu Miasta Katowice w sumie 296 projektów. Łączny szacunkowy koszt realizacji tych wszystkich zadań wynosi ponad 58 mln zł. Pierwszy etap oceny, weryfikację formalną, przeszły 283 wnioski. W trakcie drugiego etapu dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, a dwa inne zostały ze sobą połączone. Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 230 projektów, z czego 22 to zadania o charakterze ogólnomiejskim. Łączna zweryfikowana wartość pozytywnie ocenionych zadań to przeszło 36,5 mln zł, przy czym ponad 12,3 mln zł to wartość zadań ogólnomiejskich.

Które zadanie najdroższe?

Najbardziej kosztownym projektem, który przeszedł etap oceny wniosków jest zadanie ogólnomiejske zakładające budowę lekkoatletycznego obiektu sportowego wraz z remontem chodników i placu przy znajdującej się na os. Tysiąclecia Szkole Podstawowej nr 58. Jego koszt został wyceniony na 2 999 989 zł. Pozytywnie zweryfikowane zostały wszystkie projekty z czterech dzielnic: Śródmieścia, Bogucic, Dąbrówki Małej i Podlesia. Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów jest w dzielnicach: Ligota-Panewniki (21), Bogucice (16) oraz Kostuchna (13).

– Podczas oceny wniosków, 17 z nich otrzymało od komórek oceniających status zadań dwuletnich. To informacja dla wnioskodawców, że ze względu na różne czynniki ich realizacja będzie rozłożona w czasie na dwa lata. Te czynniki to m.in. duży zakres inwestycji, jej skomplikowanie, konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń lub poczynienia uzgodnień np. z gestorami sieci – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice.

Wśród zadań pozytywnie ocenionych znajdują się te dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach, np. poprzez remonty chodników, montaż luster drogowych czy doświetlenie przejść dla pieszych. Są również projekty skierowane do seniorów, takie jak retroteki w Zawodziu czy organizacja spotkań, zajęć ruchowych i kulturalnych w Piotrowicach-Ochojcu. Pozytywnie oceniono zadania zakładające remonty placów zabaw m.in.: w parku Kościuszki, Koszutce, os. Witosa i os. Tysiąclecia. Przebudowane mogą zostać korty tenisowe w Dolinie Trzech Stawów, a w parku Zadole zamontowane poidełka.

Na etapie oceny merytorycznej negatywnie zweryfikowanych zostało 50 zadań. Najczęstsze powody takiej oceny, jak zaznaczają urzędnicy, to:

 • stan własnościowy terenu niepozwalający na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego,
 • zbyt duża ingerencja w istniejącą zieleń – np. konieczność wycinki kilkudziesięciu drzew i krzewów by wybudować drogę rowerową,
 • nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych – koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie do wartości zgłoszonego zadania.

Wnioski zweryfkowane negatywnie – ocena merytoryczna

Od negatywnej oceny merytorycznej, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie. Należy je zgłosić w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – czyli do dnia 16 sierpnia br. włącznie.

Odwołanie musi zawierać informacje takie jak:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
 2. nr ID zadania,
 3. tytuł zadania,
 4. uzasadnienie odwołania.

Do odwołania możliwe jest dołączenie dodatkowych dokumentów.

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) w Punkcie Konsultacyjnym BO (Rynek 13, pok. 205) lub
 2. elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Katowice na platformie ePUAP lub
 3. elektronicznie drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie treść odwołania, znajdzie się w treści e-maila lub w jego załączniku w formacie .doc, .docx, .odt, .pdf, .png, .jpg lub .jpeg przy czym:
 1. e-mail musi być wysłany z konta wskazanego przez wnioskodawcę jako e-mail do kontaktu z Urzędem w formularzu zgłoszeniowym projektu zadania;
 2. tytuł e-maila musi zawierać zwrot "Odwołanie" oraz nr ID projektu, którego odwołanie dotyczy;
 3. łączna pojemność załączników nie może przekraczać 10 MB.

Do 25 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofania swoich projektów, tak więc ostateczną listę zadań, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców poznamy 28 sierpnia. Tegoroczne głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną, w terminie od 11 do 24 września. Podobnie jak w latach poprzednich w głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Katowic.