Teraz gramy:

Title

Artist
Background

GCZD docenione! Otrzyma nowy sprzęt medyczny

Autor: w dniu 2023-09-01

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach otrzyma nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 200 tysięcy złotych. 
Katowicka placówka medyczna, ceniona w regionie i poza jego granicami, została doceniona za działalność w zakresie transplantologii.

GCZD docenione za działania na rzecz transplantologii

Zakup monitora rzutu serca oraz urządzenia do kontrolowanej regulacji temperatury, jak informuje szpital, zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego. To wyraz uznania dla szpitala, który aktywnie angażuje się w rozwój i promocję przeszczepów tkankowych i narządowych.

Nowa aparatura medyczna trafi na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii GCZD, gdyż katowicki szpital znalazł się w gronie placówek medycznych z największą aktywnością donacyjną w 2022 roku.

"W zestawieniu brano pod uwagę liczbę zidentyfikowanych dawców potencjalnych oraz rzeczywistych, liczbę pobranych do przeszczepiania narządów, a także liczbę zidentyfikowanych dawców tkanek. Dotacja na zakup sprzętu jest formą docenienia tej aktywności" – informuje szpital.

W ramach otrzymanych środków szpital zamierza zakupić dwa urządzenia – monitor rzutu serca wraz z wyposażeniem oraz aparaturę do kontrolowanej regulacji temperatury z wyposażeniem.

Monitorowanie hemodynamiczne jest obecnie standardowym postępowaniem w procesie leczenia krytycznie chorych pacjentów oddziału anestezjologii. Monitor rzutu serca może być wykorzystywany u wielu pacjentów do ciągłego lub doraźnego kontrolowania wskaźników hemodynamicznych w czasie rzeczywistym, bez potrzeby używania dodatkowych akcesoriów czy sprzętu jednorazowego użytku. Monitor pozwala na zaprezentowanie szerokiego spektrum informacji (dotyczących m.in. obciążenia wstępnego i następczego czy kurczliwości i efektywności mięśnia sercowego), które są niezbędne przy optymalizacji postępowania z pacjentem wysokiego ryzyka oraz przy ustalania najlepszych ustawień hemodynamicznych u pacjentów ze zmianami w układzie krążenia.

Z kolei urządzenie do kontrolowanej regulacji temperatury pozwala na schłodzenie lub ogrzanie pacjenta oraz utrzymanie zadanej temperatury po zatrzymaniu krążenia i u pacjentów nie reagujących na leki przeciwgorączkowe. System chłodzenia powierzchniowego z wykorzystaniem sterowania komputerowego pozwala na przeprowadzenie wielokierunkowej łagodnej hipotermii terapeutycznej, która aktualnie jest jedyną terapią, w odniesieniu do której udowodniono, że zwiększa przeżywalność pacjentów po zatrzymaniu krążenia.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zostało również uczestnikiem projektu "Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020.

Realizacja projektu przez Szpitale zakłada skierowanie:

  • pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, wykazujących się najwyższą aktywnością donacyjną lub potencjałem w zakresie dawstwa,
  • innych specjalistów zaangażowanych w proces dawstwa narządów i tkanek, w tym koordynatorów transplantacyjnych,
  • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,

do uczestnictwa w szkoleniach oraz e-learningu (webinaru) z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia.

Realizacja projektu dodatkowo obliguje do poddania się weryfikacji w zakresie podjętych działań zmierzających do zaimplementowania szpitalnego systemu jakości dawstwa. Pierwszym elementem ww. weryfikacji, będzie dokonanie przez Szpital samooceny funkcjonujących już w podmiocie leczniczym procedur, które dotyczą obszaru dawstwa narządów i tkanek. Prowadzone w podmiotach leczniczych przeglądy akredytacyjne mają na celu określenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem pożądanym, wskazanie mocnych stron szpitali, identyfikację obszarów do poprawy oraz kierunków zmian i dalszego rozwoju, a także wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk klinicznych między osobami o podobnych kwalifikacjach. Podstawowym celem projektu jest wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek. Założeniem opracowanego systemu jakości jest możliwość uspójnienie praktyk w różnych podmiotach leczniczych, przy czym podkreślenia wymaga fakt, że nie jest on zbiorem definitywnych wytycznych czy norm, a swoistego rodzaju mapą drogową wdrażania rozwiązań projakościowych.