Teraz gramy:

Title

Artist
Background

Zabytkowa kamienica w Bytomiu przemalowana. Interweniowało miasto

Autor: w dniu 2023-07-20

Zabytkowa kamienica w Bytomiu została bezprawnie przemalowana, wbrew zapisom prawa. Miasto interweniowało w tej sprawie.

Miejski Konserwator Zabytków podjął interwencję w sprawie bezprawnej ingerencji w budynek znajdujący się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta w Bytomiu.

Zabytkowa kamienica pomalowana niezgodnie z prawem

Zgodnie z zaleceniami, najemca ma zdemontować daszek i reklamę nad wejściem do lokalu użytkowego, które są niezgodne z uchwałą reklamową oraz przywrócić elewację budynku przy ul. Józefczaka 10 do pierwotnego stanu.

– Samowolnie montowane reklamy oraz szyldy, ingerencja w kolorystkę zabytkowych kamienic to problem wielu miast. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom w tym roku Rada Miejska na wniosek prezydenta Bytomia podjęła uchwałę reklamową jasno precyzującą, jakie reklamy mogą znaleźć się w tzw. strefie wrażliwej, do której należy ścisłe centrum Bytomia – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. – Niestety mimo obowiązywania od kilku miesięcy uchwały reklamowej nie wszyscy najemcy i zarządcy się do niej stosują. Prosimy, aby przed montażem nowych szyldów i innych reklam zasięgać informacji w Wydziale Architektury oraz w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, gdzie pracownicy udzielą wszelkich informacji dotyczących stosowania przepisów związanych z uchwałą reklamową oraz ochroną zabytków – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Przemalowana elewacja kamienicy z XIX wieku

Elewacja kamienicy przy ul. Józefczaka 10, która znajduje się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta, została przemalowana. Dodatkowo najemca lokalu wykonał reklamę niezgodną z obowiązującą uchwałą reklamową oraz daszek nad wejściem do budynku. Wszystkie te roboty wykonano bez wymaganych prawem uzgodnień oraz pozwoleń zarówno Miejskiego Konserwatora Zabytków, jak i Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

– Zwróciliśmy się już do zarządcy budynku z interwencją oraz o wskazanie danych najemcy, który dokonał samowoli, przemalowując elewację budynku oraz montując reklamę i daszek nad wejściem do lokalu użytkowego. Kamienica znajduje się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta Bytomia i podlega ochronie prawnej, nakładającej na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na zamieszczanie reklam na elewacji budynku – mówi Dominika Kściuczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Kamienica przy ul. Józefczaka 10, którą wybudowano w stylu historyzmu pod koniec XIX wieku, podlega szczególnej ochronie prawnej ze względu na wpisanie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta do rejestru zabytków już w 1970 roku. To oznacza, że m.in. każda zmiana elewacji, wyglądu kamienicy, wykonywane prace budowlane, ingerencja w strukturę budynku oraz montaż reklam i szyldów wymagają uzgodnień i uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Nie ma zgody na nielegalne reklamy i ingerencje w elewacje budynków

Interwencja w sprawie montażu reklamy i zmiany elewacji przy ul. Józefczaka to kolejny przykład niestosowania się przez najemców do obowiązującego prawa. Wcześniej Miejski Konserwator Zabytków również podejmował interwencje nakazując zdjęcie reklam na kamienicy u zbiegu m.in. ul. Józefczaka i Gliwickiej, Piłsudskiego, Podgórnej oraz na Rynku. Wszystkie zakończyły się demontażem nielegalnie powieszonych reklam i odsłonięciem historycznych elewacji budynków w obrębie zabytkowego układu ubranistycznego starego miasta Bytomia.

Nielegalna reklama i zmiana elewacji na kamienicy przy ul. Józefczaka 10 to nie jedyny przykład z ostatnich dni. Podobna sytuacja ma miejsce na budynku przy ul. Piłsudskiego 6, ul. Dzieci Lwowskich oraz przy pl. Sikorskiego, gdzie Miejski Konserwator Zabytków również podjął interwencje mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu elewacji budynków.

Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy o karach finansowych nakładanych w przypadku niestosowania się do zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. To kolejna sytuacja, kiedy oszpecony został zabytkowy obiekt. W każdym przypadku zakres zniszczeń jest inny, ale tego typu zdarzenia na pewno nie przechodzą bez echa. Ostatnio zniszczona została, przy pomocy kredy, zabytkowa stodoła znajdująca się w skansenie w Chorzowie.